Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Letité problémy Bystrce s provozem tramvajové linky číslo 3

Po 22.04.2013 19:20

Doba je těžká, Dopravní podnik města Brna trpí nedostatkem finančních prostředků, je třeba šetřit každým vozokilometrem. Počkejte na to, až skončí dočasná opatření spojená s výstavbou křižovatky Hlinky, k problému se vrátíme a budeme jej řešit. To slýchají představitelé městské části Brno-Bystrc již devět let v odpověď na stálý požadavek zajištění bezpřestupové dopravy na trase tramvajové linky číslo 3.

Tato linka byla nejprve výrazně omezena, posléze s posledními změnami ukončena v tramvajové smyčce Rakovecká. A tak, zatímco ze smyčky Rakovecká, od řady rodinných domů ulice Nad Dědinou, vyjíždějí linky číslo 11 a 3 ve tříminutových intervalech. Více než deset tisíc obyvatel Bystrce II je nuceno na trase linky číslo tři přestupovat.

Navazování linek spojené s přestupem určitě může ušetřit nemalé finanční prostředky, nemělo by se však týkat tak velkého počtu občanů. Navíc – linka číslo 3 má svá specifika. Na její cestě leží velké množství brněnských zdravotnických zařízení, a to zejména nemocnic a poliklinik určených dětem a jejich maminkám. To s sebou nese komplikace při přepravě kočárků a při cestování nemocných a málo pohyblivých pasažérů. Proto městská část Brno-Bystrc opakovaně žádá o nápravu tohoto stavu.


6/16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, konané dne 17. 4. 2013

Věc: Úpravy v organizaci veřejné hromadné dopravy pro rok 2013 – stanovisko Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc

Dosavadní usnesení orgánů samosprávy MČ Brno-Bystrc ve vztahu k organizaci dopravy na úseku Ečerova – Česká – Židenice

Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc projednalo na svém zasedání dne 15.12.2004 úpravy v organizaci veřejné hromadné dopravy (od 12.12.2004) ve vztahu k městské části a přijalo usnesení:

1) Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc požaduje zachování bezpřestupového tramvajového spojení mezi smyčkou Ečerova a zastávkou Česká

2) Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc ukládá RMČ seznámit s tímto stanoviskem příslušné orgány KORDIS JMK, s.r.o., Jihomoravského kraje a města Brna se zdůvodněním

Usnesení Rady městské části Brno-Bystrc ze dne 5. 1. 2005:

Rada městské části Brno-Bystrc schvaluje zdůvodnění požadavku zastupitelstva MČ Brno-Bystrc na změnu úpravy v organizaci veřejné hromadné dopravy (platné od 12.12.2004) v tomto znění:
- tramvajová zastávka Rakovecká se nachází před hranicí hustě obydlené části Bystrce (Bystrc II), ve které bydlí nejméně polovina z celkového počtu cca. 24 000 bystrckých obyvatel. Ukončení tramvajového spoje č. 3 v době mezi 8.00 hod. a 14.00 hod. ve vozovně Komín má za následek to, že značná část sídliště může cestovat na trase Ečerova – Rybkova (Poliklinika Zahradníkova) – Česká (Bílý dům/dětská poliklinika) – Dětská nemocnice – Vojenská nemocnice a zpět, pouze s přestupem na linku 11 a 1. V případě cesty z Vojenské nemocnice lidé cestující na Ečerovu přestupují dvakrát.

- tím se stává výše uvedený směr ve zmíněném časovém rozmezí prakticky nepřekonatelně bariérovým pro občany s tělesným postižením (vozíčkáře) a velmi nepohodlným pro matky s dětmi v kočárku a starší, pohybově omezené občany

- tato skutečnost je umocněna velkým počtem důležitých zdravotnických zařízení na trase, zařízení využívaných ve zvýšené míře lidmi, kterým může přestup způsobovat komplikace

- žádáme proto, aby bylo i období mezi 8.00 hod. a 14.00 hod. pokryto bezpřestupovým spojením na trase číslo 3: Ečerova – Stará Osada, a to např. i za cenu úspor dosažených snížením počtu spojů linky číslo 11 zajíždějících do smyčky Rakovec. Podstatou požadavku je, aby lidé s pohybovými obtížemi mohli, byť ne v častých intervalech, i ve zmíněném období použít MHD.

Důvodová zpráva:

Trvalé zkrácení linky číslo 3 do smyčky Rakovecká v rámci změn organizace veřejné dopravy ve městě Brně pro rok 2013 je v rozporu se stanoviskem městské části Brno-Bystrc. Toto stanovisko je dlouhodobě uplatňováno vůči orgánům města, Dopravnímu podniku města Brna, a. s., i Kordis JMK, s. r. o., a je současně stanoviskem občanů městské části, což se promítá do početných stížností a žádostí o nápravu. Místo slibovaného zlepšení situace dochází k v tomto směru k dalším omezením.

Rada MČ Brno-Bystrc se touto problematikou zabývala na své 6/26. schůzi dne 27. 3. 2013 a pod bodem 5.2.01 přijala následující usnesení:

„Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc opakovaně žádá, aby byla prodloužena tramvajová linka číslo 3 na konečnou stanici Ečerova tak, aby bylo zajištěno bezpřestupové spojení občanů sídliště Bystrc II na trase Ečerova – Rybkova (Poliklinika Zahradníkova) – Grohova (nemocnice na Obilním Trhu) – Česká (Bílý dům/Dětská poliklinika) – Dětská nemocnice Černopolní – Vojenská nemocnice a zpět.“

Usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc opakovaně žádá, aby byla prodloužena tramvajová linka číslo 3 na konečnou stanici Ečerova tak, aby bylo zajištěno bezpřestupové spojení občanů sídliště Bystrc II na trase Ečerova – Rybkova (Poliklinika Zahradníkova) – Grohova (nemocnice na Obilním Trhu) – Česká (Bílý dům/Dětská poliklinika) – Dětská nemocnice Černopolní – Vojenská nemocnice a zpět.

V Brně dne 2. 4. 2013 Předkládá: Rada MČ Brno-Bystrc