Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bystrc.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bystrci a o kandidátech ČSSD za Brno-Bystrc.

 

 

Volební program brněnské ČSSD pro volební období 2010 až 2014

Út 02.09.2014 06:57

PRO BRNO
Program pro Brno je pokračováním našeho úsilí posledních čtyř let, kdy budujeme naše město jako přirozenou a respektovanou moravskou metropoli. Brno je náš domov, domov našich rodin a našich přátel – nás všech Brňanů. Naše město bylo vždy svébytným kulturně-vzdělávacím a politicko-ekonomickým místem, kde mohli žít lidé, kteří vytvářeli trvalé kulturní a ekonomické hodnoty a kteří zásadně ovlivňovali nejen moravské a české prostředí.

Naším programem je pokračovat ve vytváření podmínek pro rozvoj sebevědomé komunity, která je hrdá na zvláštnosti našeho domova – Brna, ale zároveň otevřená okolnímu světu. Chceme v našem městě koncentrovat lidský a intelektuální potenciál.

Budování čehokoli pozitivního se neobejde bez zodpovědné každodenní práce, ale hlavně dobrých nápadů. Náš program není dopsaná kniha. Jsme připraveni vám soustavně naslouchat a diskutovat s vámi o tom, co by bylo dobré v Brně udělat, aby se město stalo lepším místem pro život nás všech.

Politické programy se po volbách mnohdy mění v prázdná slova bez obsahu. Za poslední čtyři roky jsme dokázali, že máme městu co nabídnout, máme mezi sebou lidi, kteří umějí pracovat pro prospěch ostatních, a že jsme schopni své předvolební sliby realizovat. Chceme i příští čtyři roky dávat našim slovům obsah – spolu s vámi. Brno si zaslouží společné úsilí nás všech.

Jaké Brno chceme?
Brno – dynamické město v dobré hospodářské kondici
Město, které má poskytovat kvalitní veřejné služby a rozvíjet se jako dobré místo pro život, musí dobře hospodařit. Navzdory hospodářské krizi jsme snížili zadluženost našeho města o 16 %! Brno má dnes velmi vysoké hodnocení úvěrové spolehlivosti, tzv. rating. Ekonomickou stabilitu a finanční sílu Brna pod naším vedením potvrdila agentura Standard & Poor’s potvrzením A- dlouhodobým a A-2 krátkodobým kreditním ratingem. I v dalším období chceme odpovědně hospodařit s financemi města a uvážlivě investovat jen do projektů, které přinesou občanům Brna dlouhodobý užitek.

Jednou z našich priorit v rozpočtové oblasti bylo získat co největší objem finančních prostředků z evropských fondů a dotací. Dobrá připravenost projektů, odborné finanční analýzy a kvalitní zpracování potřebných podkladů přineslo do rozpočtu města Brna zhruba dvě miliardy korun z EU. Město Brno je jedním z nejlépe hodnocených měst v oblasti čerpání dotací z evropských fondů. Evropské peníze nám mimo jiné pomáhají v obnově a renovaci historického centra města. Pro rekonstrukci Moravského náměstí ve výši 159 mil. jsme získali dotaci 73,3 mil. V únoru 2011 dokončíme rekonstrukci ulice Joštova, na kterou jsme získali 120 mil. Mezi další úspěchy patří získání 42 mil. pro rekonstrukci Špilberku nebo projektu pro zpřístupnění kostnice pod kostelem sv. Jakuba ve výši 12 mil. Pro další etapu výstavby cyklostezek jsme z evropských fondů pro Brno získali přes 20 mil. a 50 mil. jsme získali na nákup 25 nízkopodlažních ekologických autobusů. Na modernizaci tramvajového parku MHD se nám podařilo z prostředků evropských fondů získat více než 500 milionů korun. Evropské peníze jsme dokázali získat i na revitalizaci zanedbané lokality Cejl, Bratislavská, Francouzská.

Bez absolutní podpory, pomoci a vstřícnosti města by se nikdy nepodařilo připravit ani velké projekty celonárodního významu na území Brna, jako jsou ICRC či CEITEC. Město výrazným způsobem podporovalo vybrané aktivity brněnských univerzit, zejména se spolupodílelo na financování výstavby Univerzitního kampusu v Bohunicích.

Výstavbou nové moderní čtvrti jižního centra, jako přirozeného místa příštího rozvoje, můžeme pro naše město získat 16 miliard korun z evropských fondů a ze státního rozpočtu a rovněž přivést velké projekty soukromých investorů. Ve spolupráci s odbornou architektonickou obcí, občanskými iniciativami a soukromými investory chceme přebudovat a oživit zchátralé bývalé vojenské a průmyslové areály (např. Kasárna Slatina, areál Zbrojovky). Rozumný přirozený rozvoj vytvoří nové pracovní příležitosti a zrychlí se ekonomický rozvoj našeho města.

Chceme, aby výsledky našeho dobrého hospodaření s brněnským rozpočtem, fondy EU a dobrou správou svěřeného majetku pocítili všichni Brňané. Tlakem na efektivnost hospodaření brněnské teplárny, modernizací rozvodové soustavy a snížením ztrát v síti chceme udržovat co nejnižší ceny tepla. Připravili jsme podmínky pro získání až 85% podílu dotací (1,2 miliardy) na úhradu rozsáhlých rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, kterou chceme v následujícím volebním období provést. V investiční oblasti se nám podařilo přes hospodářskou krizi udržet vysoký rozsah investiční činnosti v objemu více než tří miliard ročně.

Brno – město kvalitního zdravotnictví a sociální péče
Možnosti místní samosprávy v oblasti zajištění kvalitní zdravotní péče pro své občany jsou velmi omezené. I přesto jsme v uplynulých čtyřech letech aktivně činili kroky pro zachování dostupnosti zdravotní péče na území statutárního města Brna. Podařilo se nám zachránit Úrazovou nemocnici formou bezúplatného převodu na město a zahájili jsme proces její postupné rekonstrukce. Získání finančních prostředků na zkvalitnění zázemí Úrazovky bude jednou z priorit příštích čtyř let stejně jako rekonstrukce objektů na Ponávce na Kolišti pro potřeby ÚN. Již v tuto chvíli pracujeme na digitalizaci RTG přístrojů, zavedení nového Nemocničního informačního systému a zateplení velké části budov. Opětovné získání statutu traumacentra je naším dalším cílem.

V příštích čtyřech letech budeme usilovat o sloučení řídících struktur a servisních činností městských zdravotnických zařízení s cílem uspořit náklady na jejich provoz. Uspořené provozní prostředky budou reinvestovány do zdravotnických zařízení.

Máme za sebou otevření tří domů s pečovatelskou službou v Králově Poli, Bystrci a ve středu města, s navýšením kapacity o 93 bytů pro seniory. Před dokončením je další dům se 17 jednotkami v Komíně. V příštích čtyřech letech chceme pokračovat ve zvyšování počtu míst v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou (již připravujeme objekty v Řečkovicích a Kohoutovicích se 48 byty) a zkulturnit prostředí v dosavadních, zároveň ale také vytvářet podporu co nejdelšímu životu seniora v prostředí jeho domova.

Město má být přátelské k hendikepovaným lidem. Chceme odstraňovat nejen stavební, ale i komunikační bariéry.

Je třeba pomáhat sociálně vyloučeným občanům k opětovnému začlenění do společnosti a pečovat o občany, kteří se nezaviněně ocitli v kritické životní situaci. Je důležité posilovat úlohu nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb.

Vybudujeme dětské centrum rodinného typu Chovánek. Vytvoříme městské středisko krizové a sociální pomoci.

Brno – město kultury a vzdělanosti
Naše hrdost na to, že jsme Brňané, pramení mimo jiné ze svébytnosti kulturního života našeho města. Žádné jiné město se nemůže pochlubit takovou tradici pulzující kulturní scény od klasických formátů, jako je naše úspěšná scéna Městského divadla Brno, až po nové alternativní formy umění. Proto chceme usilovně podporovat co nejrozmanitější kulturní akce a formáty v našem městě jako festival Brno – město uprostřed Evropy zahrnující např. Ignis brunensis, Divadelní svět Brno, festival Janáček Brno nebo Bienále Brno, rej masek apod.

Vedle podpory dramatického či výtvarného umění, usilovně pracujeme i na navrácení slávy a lesku našim jedinečným kulturním a historickým památkám.

S vědomím historické cennosti a turistické atraktivnosti brněnského podzemí jsme za přispění šedesátimilionové dotace fondů EU realizovali projekt zpřístupnění podzemních prostor Zelného trhu a Dominikánského náměstí. Již v letošním roce jsou obě tyto prohlídkové trasy v provozu.

Získali jsme prostředky z fondů EU pro zahájení projektu regenerace národní kulturní památky Špilberk, která umožní zpřístupnění jižního křídla hradu pro další stálé expozice i putovní výstavy. Bude vybudován dětský koutek a turistické informační centrum. Započali jsme projekt zpřístupnění rozsáhlé historické kostnice pod brněnským kostelem sv. Jakuba. Po dokončení zpřístupnění brněnského podzemí, získá naše město unikátní historickou památku světového významu. Byla zahájena kompletní rekonstrukce vily Tugendhat, na niž přispěje významnou dotaci EU. Podařilo se nám zorganizovat důstojné vánoční trhy, které hodláme zachovat i do budoucna.

Kultura jde ruku v ruce se vzdělaností. Jednoho není bez druhého. Brno je již po staletí centrem vědy a vysokého školství. Budeme i nadále podporovat připravované projekty, které přivedou do města špičkovou světovou vědu a výzkum. Projekty CEITEC a Mayo kliniky znamenají nejen mnohamiliardové přímé investice, ale zejména vytvoří z města významné centrum vědy a výzkumu světového významu. Naší snahou je tam, kde je to možné, propojit potřeby pro bádání s populárně-vědním rozměrem. Jedním z konkrétních plánů je proměna brněnské hvězdárny do podoby přírodovědného exploratoria. To se stane díky investici 87 mil. (z toho 65 mil. z EU fondů) největším v Evropě a ve spolupráci s akademickými institucemi zpřístupní svět vědy a poznání široké veřejnosti.

Brno – město aktivní, sportující
Aktivní sportovní život utváří významnou měrou charakter našeho města. V Brně působí celá řada sportovních organizací, které svými úspěchy zvyšují povědomí o našem městě daleko za hranicemi. My usilujeme ale především o to, aby každý Brňan měl možnost se věnovat svému oblíbenému sportu, aktivitě v Brně či v jeho bezprostředním okolí. Chceme, aby obyvatelé Brna měli možnost trávit svůj volný čas v blízkosti svého domova. Proto jsme po celé čtyři roky podporovali jak výkonnostní sport jako součást prezentace našeho města, tak i rekreační sport a volnočasové aktivity, které jsou nezbytnou složkou kvalitního života ve městě.

Ve spolupráci s krajem jsme za využití všech současných odborných poznatků udělali první kroky k odstranění sinic, aby Brněnská přehrada byla čistá a stala se opět vyhledávanou částí města k rekreaci a sportu.. V povodí Svratky jde o velmi náročnou obnovu značně poškozeného ekosystému Brněnské údolní nádrže. Chování přírody je nevyzpytatelné, nicméně letos je přehrada lidem plně k dispozici.

Za poslední čtyři roky jsme pokračovali s výstavbou cyklostezek propojením nových úseků, zejména kolem řek Svratky a Svitavy. Nicméně tempo rozšiřování sítě cyklostezek stále zdaleka neodpovídá potřebám obyvatel města. Největší obtíží je vykupování potřebných pozemků od soukromých vlastníků, kdy jejich cenové požadavky mnohdy blokují další výstavbu.

Uvědomujeme si potřebnost vytváření možností pro cyklodopravu po městě. Změnili jsme proto přístup k cyklistické dopravě ve městě jako takové a zahájili vyznačování pruhů pro cyklisty na silnicích. Smysluplné rozšiřování cyklotras jak pro rekreační vyžití, tak i pro cyklodopravu, bude jednou z našich priorit v příštích letech.

Budeme usilovat o výstavbu multifunkční arény pro potřeby nejen ledního hokeje, ale i pro pořádání dalších sportovních a kulturních akcí.

Poslední čtyři roky znamenaly výrazné zlepšení podmínek pro plavání v Brně. Postavili jsme zcela nový plavecký bazén s akvaparkem v Kohoutovicích. Pro město jsme z konkurzu zachránili bazén za Lužánkami – jediný 50 m krytý bazén v našem městě. Nyní, kdy je v majetku města, jej chceme zrekonstruovat do důstojné podoby jako součást nového brněnského akvaparku. Město také finančně podpořilo stavbu nového bazénu v Řečkovicích.

Učiníme vše pro zajištění finančních prostředků na rekonstrukci fotbalového stadionu za Lužánkami.

Město bude i nadále účinně podporovat nejen hokejovou Kometu, ale i další sportovní kluby v našem městě Brně, které se svým zaměřením podílejí na sportovních a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Výrazně se zaměříme zejména na podporu dětského a mládežnického sportu. Budeme vytvářet více prostoru pro rekreační sport a sportování nejširší veřejnosti – například prostor pro rekreační sporty v oblasti ulice Hněvkovského (lezecká stěna, skatepark atd.).

Brno – bezpečný domov
Chceme, aby nám Brno bylo bezpečným domovem. Uplynulé čtyři roky jsme činili vše, aby se veřejná prostranství v našem městě stala bezpečnější a příjemnější. Nastavili jsme metr důsledného stíhání všech forem vandalismu i jiné drobné kriminality. Magistrát pod naším vedením přijal vyhlášku zakazující žebrání na veřejném prostranství. Pro zlepšení bezpečnosti a pořádku v ulicích jsme vyhláškou omezili i konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích (např. v okruhu škol, dětských hřišť a pískovišť, v okolí zdravotnických zařízení nebo zastávkách městské hromadné dopravy).

Nesmlouvavě jsme přikročili k potírání gamblerství a problematice heren a kasin. Přijali jsme vyhlášku omezující provoz hracích automatů mezi 7. a 14. hodinou. Neváhali jsme ani podat žalobu proti ČR ohledně výkladu loterijního zákona. I v příštích čtyřech letech budeme omezovat činnost heren a činit všechny kroky k regulaci hracích automatů v historickém centru města, okolí škol a jiných citlivých lokalitách.

Reorganizací městské policie jsme do ulic našeho města přivedli více strážníků, kteří například hlídkují u přechodů v blízkosti škol. Snížili jsme počet administrativních pracovníků v městské policii a posílili jednotlivé okrsky. Prosadili jsme užší spolupráci strážníků s policisty s cílem vyšší objasněnosti a rychlého řešení přestupků. Chceme v tomto trendu pokračovat stejně jako v rozšiřování kamerového systému ve městě, který úspěšně chrání městský mobiliář, stejně jako majetek a zdraví občanů.

Brno – čistý a zelený domov
V dobrém domově musí být čisto a klid. Brno je velké město se všemi problémy, které k tomu patří, ale je to také náš domov. Snažíme se tedy proto, aby v něm bylo co nejvíce zeleně, jen přiměřeně hluku a co nejméně prachu. Usilujeme o to, aby se nám v Brně dobře dýchalo.

Dokončíme rekonstrukci spalovny, na kterou se nám podařilo čerpat 50 mil. eur z fondů EU. Výsledkem modernizace spalovny bude výrazně nižší zátěž pro rozpočet města Brna při likvidaci komunálního odpadu. Také díky kogenerativní výrobě elektřiny bude celý cyklus výrazně ekologický. Zároveň díky dotřiďovací lince, bude možné začít třídit další složky komunálního odpadu. Proto budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro třídění odpadu a optimalizovat systém sběrných dvorů.

Připravili jsme projekt montáže prachových filtrů pro autobusy městské hromadné dopravy a vozidla pro svoz odpadů. Chceme tak dosáhnout snížení znečištění ovzduší v našem městě, kde je pravidelné překračování hygienických limitů jedním z nejvážnějších ekologických problémů. Brno se stane prvním městem v České republice, které takový projekt spustí.

Budeme pokračovat ve zkulturňování veřejných prostranství, zejména v celkové rekonstrukci historického centra města (po Moravském náměstí bude následovat ulice Běhounská, Dominikánské náměstí a Zelný trh). Provedeme kompletní revitalizaci městských parků a rekonstrukci Wilsonova lesa. Na vyčištění přehrady navážeme budováním rekreační klidové zóny podél řeky Svratky. Učinili jsme maximum pro ukončení soudního sporu o zanedbanou budovu naproti hlavnímu nádraží. Našim cílem je důstojnější podoba Nádražní ulice včetně podchodu pod nádražím.

Nezbytností je pokračovaní v postupném budování systému protipovodňové ochrany města Brna.

Brno – město dobrého bydlení
Dobrý domov je synonymem dostupného bydlení v příjemném prostředí. Pro kvalitní bydlení v Brně se staráme i o okolí našeho města. Každý Brňan má v dosahu MHD příměstské lesy a parky v péči města Brna.

Prodej bytů a bytových domů nájemníkům úspěšně vstupuje do své závěrečné fáze. Tisíce nájemníků se staly vlastníky bytů a správa domů je v jejich rukou. Finanční prostředky získané z privatizace bytových domů jsou důležitým zdrojem pro rekonstrukci městského bytového fondu a výstavbu domů pro bydlení seniorů.

Výnosy z optimálně nastavené privatizace umožní také rozjezd systému startovacích bytů určených pro mladé rodiny. Vzhledem k současné ekonomické recesi je na trhu s nemovitostmi k dispozici velké množství rozpracovaných, ale pozastavených bytových projektů. Této výhodné situace hodláme využít nákupem cca 200 startovacích bytů ve veřejné obchodní soutěži z peněz za privatizaci bytových domů. Nakoupené byty by mohly být k dispozici postupně do dvou let. Podle schválené metodiky by byty byly přidělovány mladým manželům nejvýše na 5 let na základě losování. Další startovací byty by byly městem stavěny tak, aby v systému startovacích bytů v budoucnu rotovalo alespoň 500 bytových jednotek.

Ve „zkušebním režimu“ je systém záchytných sociálních bytů pro lidi v sociálním ohrožení. Propracovanost systému musí být nastavena tak, aby nebyl zneužíván a předcházel vzniku neplatičství.

Velkou zátěží pro nájemníky je deregulace nájemného. Kromě citlivého přístupu ke zvyšování nájemného vidíme pomoc například v zavedení možnosti limitovaného nájemného pro osamělé seniory – nájemníky v městských bytech.

S využitím finančních prostředků z fondu EU změníme tvář problémové lokality vymezené ulicemi Francouzská, Bratislavská, Cejl. Tyto ulice by se postupně měly vrátit do života v centru města, kam kdysi patřily.

Brno – město přátelské k rodině
Moderní město musí být vstřícné ke svým obyvatelům a poskytovat kvalitní síť veřejných služeb. Pomoc rodičům v péči o jejich děti je jednou ze základních takových veřejných služeb. Každá mladá rodina, bez ohledu na své ekonomické postavení, musí mít možnost využít služeb veřejné školky. Za tím účelem jsme začali ve velkém rozšiřovat kapacity městských mateřských škol. Za uplynulé čtyřleté volební období jsme zvýšili počet míst v mateřských školách z 9224 na 10 486, tedy o 1262 míst! V rozpočtu roku 2010 byla vyčleněna částka 50 mil. Kč na novou školku na Kamechách a přístavbu MŠ v Medlánkách. V přípravě jsou další projekty, jako například přístavba MŠ na Mokré Hoře se zvýšením kapacity o 25 dětí atd. Budeme pokračovat ve zvyšování počtu míst v mateřských školách v návaznosti na vývoj porodnosti tak, aby se bezproblémové umístění dítěte v mateřské škole blízko místa bydliště stalo naprostou samozřejmostí.

Zanedbanost mnoha školních budov nám není lhostejná. Pěkné školní prostředí, opravené fasády, kvalitní vybavení – to jsou základní předpoklady dobré přípravy našich dětí do života. Zajistili jsme rekonstrukci šesti základních škol, u pěti základních škol byla opravena a zmodernizována školní hřiště. Připravili jsme rekonstrukci další šestnácti budov základních škol a získali pro to dotace v objemu více než 150 mil. Kč.

V nové lokalitě rozvoje bydlení – Žebětín, Bystrc – jsme zahájili výstavbu nové základní a mateřské školy. Je připravena přístavba tělocvičny u základní školy v Soběšicích.

Usilujeme o zvyšovaní kapacity mateřských škol tak, aby až dojde k výhledovému snížení poptávky, je bylo možné účelně využít pro jiné volnočasové a kroužkové aktivity dětí a mládeže. Budeme proto při pokračování v rekonstrukcích a modernizacích MŠ a ZŠ klást důraz na budování sportovních hřišť při jednotlivých školách.

Brno – město kvalitní dopravy
Problematiku parkování považujeme za jednu z našich priorit pro další volební období. Najít bez problému parkovací místo se musí do budoucna stát samozřejmostí! Vytvořili jsme podmínky pro výstavbu nového parkovacího domu v ul. Panenská pro centrum města. Připravujeme projekty parkovacích domů v ulici Kopečná, na Moravském náměstí, na rohu ulic Křenová a Vlhká, vedle haly Rondo, v ulici Veveří a Údolní, které bychom chtěli v příštím volebním období postupně realizovat. Je zpracován projekt garáží před Janáčkovým divadlem, který čeká na svého investora. Prověříme možnost vybudování parkovacího domu u Úrazové nemocnice a parkovacích domů na těch sídlištích, kde je situace s parkováním nejproblematičtější. Chceme vytvářet podmínky pro investory, kteří mají zájem výstavby kapacit parkování, a to nejen v centru města. Povedlo se např. zahájení výstavby garáží v MČ Kohoutovice soukromým investorem.

Budeme prosazovat systém placeného parkování pro regulaci dopravy zvláště v centru města. Nezanedbatelnou problematikou je systém rezidentního parkování a realizace záchytných parkovišť s kombinací s městskou hromadnou dopravou (tzv. systémem park and ride).

Brno musí zůstat bez větších obtíží průjezdné i v exponovaných místech a časech. Chceme koordinovat rekonstrukční a výkopové práce tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu narušení plynulosti dopravy nebo jinému omezování obyvatel města.

Ve spolupráci s JMK budeme usilovat o zajištění financí pro vybudování severojižního podzemního kolejového diametru (tedy brněnské podzemní rychlodráhy) a zahájení přípravy jeho realizace.

Brno by se mělo stát důležitou dopravní křižovatkou evropského významu. Pro výstavbu nového moderního železničního uzlu přivedeme do Brna víc než 16 miliard Kč dotací z Evropské unie, Jihomoravského kraje i České republiky. K novému železničnímu uzlu zachováme dopravní dostupnost MHD. Nově povedeme tramvaj ulicí Plotní.

Zachováme bezplatnou jízdu doprovodu dítěte mladšího tří let v MHD a bezplatnou jízdu seniorů nad 70 let věku, které jsme v nynějším volebním období zavedli. Budeme pokračovat v obnově a rekonstrukcích vozového parku MHD.

Při budovaní dalších etap velkého městského okruhu navážeme na již realizované práce.